ORIGOPRO ASIAKASTIETOJEN TIETOSUOJASELOSTE

REKISTERINPITÄJÄ

Origopro Oy

Höyläämötie 18 A

00380 Helsinki

shop@origopro.com

+358-41 440 7349

 

YHTEYSTIEDOT REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

shop@origopro.com

+358-41 440 7349

 

MITÄ TIETOJA KÄSITTELEMME

Käsittelemme asiakkaisiin liittyen seuraavia henkilötietoja:

Asiakkaan perustiedot:

 • nimi
 • osoite
 • syntymäaika
 • henkilötunnus
 • käyttäjätunnukset ja asiakastunnisteet
 • sukupuoli
 • asiointikieli
 • puhelinnumero(t)
 • sähköpostiosoite

 

Ostotapahtumaan liittyvät tiedot verkossa ja myyntipisteissä

 • Kuittitiedot ja tiedot ostoksista verkosta ja myyntien yhteydessä
 • Ostokertymätiedot promootiokoodeilla rekisteröidyistä ostoksista
 • Tilaukseen, toimitukseen ja palautukseen liittyvä tiedot
 • Palvelun tai ostotapahtuman jälkeisen kyselyn lähetys- ja vastaanottotiedot ja asiakkaan antamat vastaukset

 

Palveluiden käyttöön liittyvät tiedot

 • Palveluiden käyttö- ja varaustiedot eri asiointikanavissa verkossa, mobiili-sovelluksessa ja myymälöissä
 • IP-osoite sekä asiakkaan itse antamat tiedot
 • Tietoa voi olla tallennettuna palvelusta riippuen myös valokuvina
 • Verkkokäyttäytymiseen liittyvät tiedot Origopro:n verkkosivustoilla ja -palveluissa, tekniset tiedot sekä käyttäjän selaimelle lähetetyt evästeet ja niihin liittyvät tiedot.

 

Asiakaspalvelun tuottamiseen liittyvät tiedot

 • Asiakkaan viestit ja viestisisällöt, sekä palvelun toteuttamisen kannalta tarpeelliset pyyntöjen kategorisointiin liittyvät tiedot
 • Asiakaspalautteeseen ja siihen vastaamiseen liittyvät tiedot
 • Haettaviin hyvityksiin ja korvauksiin liittyvät tiedot, kuten peruste, määrä ja pankkiyhteystiedot
 • Palvelun jälkeisen kyselyn lähetys- ja vastaanottotiedot ja asiakkaan antamat vastaukset

 

Markkinointiviestintään liittyvät tiedot

 • Markkinointiluvat kanavittain: sähköposti, tekstiviesti, suoramarkkinointikielto
 • Tiedot lähetetyistä viesteistä ja sähköisten viestien osalta niiden avaus ja klikkaustiedot
 • Tiedot postitse lähetetyistä kupongeista ja niiden käytöstä
 • Tiedot lähetetyistä tapahtumakutsuista ja osallistumistiedoista
 • Tiedot telemarkkinointikampanjaan kuulumisesta sekä osallistumistiedoista

 

Asiakaskyselyihin liittyvät tiedot

 • Tieto kyselyiden vastaanottamisen kieltämisestä
 • Kyselyiden lähettämiseen ja vastaanottamiseen liittyvät tiedot ja asiakkaan antamat vastaukset

 

Asiakkuuden analysointi ja ryhmittelytiedot

 • Asiakkaan antamat palvelua personoivat ja asiointia helpottavat tiedot, kuten kiinnostuksen kohteet.
 • Origopro:n  asiakkuuksien ryhmittelytiedot
 • Asiakkaaseen liitettävät ulkoisista tietolähteistä saatavat tiedot Väestörekisterikeskuksesta, kuten nimi- ja osoitetietojen päivitykset.

 

Luototukseen liittyvät tiedot

 •  Asiakkaan nimi, osoite- ja yhteystiedot, ostosten tiedot rivi- ja ostosummatasolla, palautukset, maksutapavalinta, luottotiedot, mahdolliset maksuhäiriöt ja muut kielteisen luottopäätöksen syyt, maksukäyttäytymistiedot, pankkiyhteystiedot, tupas-tunnustautumisen edellyttämät tiedot, laskutustiedot, palvelutiedot, tapahtuma- ja kontaktitiedot, asiakkaan antamat suostumukset ja kiellot.

 

MIHIN TARKOITUKSIIN HENKILÖTIETOJA KÄSITELLÄÄN

Asiakkaiden henkilötietoja käsitellään seuraaviin käyttötarkoituksiin:

Myynnin ja palveluiden tuottaminen sähköisissä kanavissa ja myyntipisteissä

 • Etujen kohdentaminen oikein myyntitilanteissa esimerkiksi verkkokaupan tuotesuosituksiin liittyen
 • Origopro:n palveluiden tuottaminen, kehittäminen ja seuranta sekä asiakaspalvelun toteuttaminen
 • Origopro:n valikoiman ja palveluiden kehittäminen
 • Asiakassuhteen hoitaminen sisältäen mm. palveluviestinnän, asiakassuhteen kehittämisen ja palveluiden personoinnin
 • Maksutapahtumaan liittyvät tiedot

 

Verkkokauppa-asiointi, sekä varaukset ja tilaukset

 • Tilausten, ostotapahtumien ja palautusten käsittely
 • Laskutus ja luototus
 • Perintä

Käsittelyperuste: sopimuksen täytäntöönpano ja lakisääteinen velvoite

 

Asiakaspalvelu

 • Asiakaspalautteen ja palvelupyyntöjen käsittely ja niihin vastaaminen (oikeutettu etu)
 • Hyvityspyyntöjen ja korvausvaatimusten käsittely, vastaaminen ja maksaminen (lakisääteinen velvoite)

Käsittelyperuste: oikeutettu etu ja lakisääteinen velvoite

 

Asiakasviestintä ja markkinointi

 • Asiakasviestinnän ja markkinoinnin toteuttaminen Origopro:n käyttämissä markkinointikanavissa, kuten suorapostitukset, email ja facebook
 • Kilpailujen ja arvontojen toteuttaminen
 • Asiakaskannan tietojen analysointi ja luokittelu paremmin kohdennetun viestinnän toteuttamiseksi

Käsittelyperuste: asiakkaiden osalta oikeutettu etu; uutiskirjeiden ja SMS-viestien osalta asiakkaan suostumus.

 

Asiakaskyselyt ja -analyysit

 • Kyselyiden kohdentaminen esimerkiksi myynti- tai palvelutapahtuman jälkeen
 • Asiakkaiden mielipiteiden ja näkemysten kerääminen kehittämistarkoituksiin
 • Asiakastietoja käytetään myös analyyseissä, raportoinnissa ja järjestelmäkehityksessä Origopro:n liiketoiminnan kehittämiseksi

Käsittelyperuste: oikeutettu etu

 

Lakisääteiset velvoitteet ja hallinnolliset toimenpiteet

 • Kirjanpito
 • Rikosten ehkäiseminen ja selvittäminen
 • Oikeusvaateiden laatiminen, puolustaminen ja niihin vastaaminen esimerkiksi rikos- ja vahinkoasioissa sekä kuluttajaoikeudellisissa asioissa
 • Kuluttajakauppaa koskevan myyjän virhevastuun toteuttaminen, tuotevastuuvelvoitteiden toteuttaminen
 • Vaarallisten tuotteiden takaisinvedot

Käsittelyperuste: lakisääteinen velvoite ja elintärkeiden etujen suojaaminen

 

TIETOJEN SÄILYTYSAIKA

Tietojen käsittelyaikojen suunnittelussa on huomioitu käsittelyn rajoittaminen vain kunkin käyttötarkoituksen kannalta tarpeellisiin tietoihin. Seuraavassa on kerrottu käsittelyajoista sekä niiden määrittämiskriteereistä.

Kun henkilötietojesi käsittely perustuu suostumukseen, lopetamme tietojen käsittelyn suostumuksen peruuttamisen jälkeen. Edellä sanottu koskee esimerkiksi uutiskirjeen tilaustietoa, jonka poistamme viivytyksettä, mikäli ilmoitat uutiskirjeen tilauksen peruutuksesta.

Asiakkaiden ostotietoja säilytetään pääsääntöisesti viiden vuoden ajan. Tilaisuuksiin osallistumista koskevat tiedot säilytetään enintään viisi vuotta tilaisuuden ajankohdasta.

Ostotapahtumiin, palautuksiin ja laskutukseen liittyviä tietoja käsitellään osana origopro:n kirjanpitomateriaalia kirjanpitolain määrittelemän ajan, joka on kuusi vuotta sen kalenterivuoden lopusta, jonka aikana tilikausi päättyy. Perintään liittyvät tiedot säilytetään keskimäärin neljän vuoden ajan perinnän päättymisen jälkeen. Palaute ja reklamaatioasioiden käsittelemiseksi tarpeelliset tiedot sekä oikeusvaateisiin liittyvät tiedot säilytetään asian käsittelyn kannalta edellytetyn ajan, joka tyypillisesti ei ylitä viittä vuotta. Elintärkeiden etujen suojaamiseksi, kuten tuotteiden takaisinvetoihin liittyvät tiedot poistetaan viivytyksettä takaisinvedon toteuduttua viranomaisten ohjeistamalla tavalla. Tieto asiakaskyselyiden lähettämisestä, niihin vastaamisesta sekä asiakkaan antamat vastaukset Origopro Oy:stä tallennetaan asiakastietoihin ja säilytetään korkeintaan viiden vuoden ajan. 

Kilpailujen ja arvontojen osallistujalistat poistetaan voittajan valinnan ja/tai arvonnan suorittamisen ja mahdollisen palkinnon luovuttamisen jälkeen. 

Tiedot rekisteröityjen oikeuksien käyttämisestä ja niihin vastaamisesta säilytetään yhden vuoden ajan pyyntöön vastaamisesta; tarkastuspyyntövastaukset säilytetään 3 kk vastauksen lähettämisestä.

 

OIKEUTESI PERUUTTAA SUOSTUMUS

Kun henkilötietojesi käsittely perustuu antamaasi suostumukseen, voit milloin tahansa peruuttaa suostumuksesi. Henkilötietojesi käsittely perustuu suostumukseen esimerkiksi silloin, kun olet antanut luvan sähköiseen suoramarkkinointiin. Voit peruuttaa antamasi suostumuksen olemalla yhteydessä asiakaspalveluun tai peruuttamalla sähköisen suoramarkkinoinnin luvan verkkosivujemme kautta.

Voit antaa suostumuksesi suoramarkkinointiin viestintäkanavakohtaisesti (viestit matkapuhelimeen, sähköposti). Sinulla on mahdollisuus kieltää suoramarkkinointi sekä asiakastutkimukset.

Mikäli et anna suostumusta sähköiseen suoramarkkinointiin ja kiellät suoramarkkinoinnin postitse ja puhelimitse, lähetämme sinulle vain tilaamiesi tai sinulle suunnattujen palveluiden toteuttamiseksi ja asiakkuuden hoidon kannalta tarpeellista asiakassuhdeviestintää. 

 

TIETOJA MUISTA OIKEUKSISTASI

Sinulla on oikeus pyynnöstäsi saada tietää, käsitteleekö Origopro Oy henkilötietojasi. Jos käsittelemme tietojasi, sinulla on oikeus saada kopio käsittelemistämme tiedoista. Jos emme käsittele tietojasi, on sinulla oikeus saada vahvistus tästäkin.

Sinulla on oikeus korjata tai täydentää käsittelyn kannalta virheellinen tai puutteellinen henkilötietosi.

Sinulla voi olla oikeus poistaa henkilötietosi tietyissä asetuksessa tarkoitetuissa tilanteissa. Poistamme tiedot pyynnöstäsi, mikäli lainsäädännössä määritetyt perusteet täyttyvät.

Sinulla voi olla oikeus rajoittaa henkilötietojesi käsittelyä. Rajoitamme käsittelyä pyynnöstäsi, mikäli kyse on lainsäädännössä määritetyistä tilanteista.

Sinulla on tietyissä tilanteissa oikeus siirtää hallussamme olevat henkilötietosi itsellesi tai toiselle rekisterinpitäjälle. Oikeus koskee sellaisia henkilötietoja, jotka olet itse toimittanut meille ja joita käsittelemme suostumuksesi nojalla tai toteuttaaksemme sellaisen sopimuksen, jossa olet osallinen. Oikeus koskee niitä tietoja, joita käsitellään automaattisen tietojenkäsittelyn avulla. Osa tiedoista voi olla paperikopiona eikä oikeus koske tällaisia asiakirjoja.

Sinulla voi olla oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä. Lopetamme henkilötietojen käsittelyn pyynnöstäsi, mikäli kyse on lainsäädännössä määritetyistä tilanteista.

 

KUINKA VOIT KÄYTTÄÄ OIKEUKSIASI

Mikäli haluat käyttää edellä kuvattuja oikeuksiasi, voit lähettää tätä koskevan pyynnön. Yhteystiedot ovat tämän tietosuojaselosteen etusivulla.

Mikäli vastaus sisältää henkilötietojasi, toimitamme tiedot tapauksesta riippuen joko salattuna sähköisessä muodossa tai postitse henkilökohtaisena kirjattuna kirjeenä. Kirjettä ei voi kuitata vastanotetuksi kukaan muu, kuin vastanottajaksi merkitty henkilö. Näin varmistamme kirjeen oikean vastaanottajan tietojen luottamuksellisuuden.

 

TIETOJA HENKILÖTIETOJEN VASTAANOTTAJISTA

Henkilötietoja käsittelevät Origopro Oy ja Origopro:n yhteistyökumppaneiden työntekijät, joiden työtehtävien hoitaminen edellyttää näiden tietojen käsittelyä. Henkilötietojen käsittelijöitä sitoo vaitiolovelvollisuus.

Asiakasrekisterin tietoja ei luovuteta Origopro:n ulkopuolelle muutoin kuin alla kuvatuissa tilanteissa, lainsäädännön niin velvoittaessa, yrityskaupan tai -järjestelyn yhteydessä sekä perintään liittyvissä asioissa.

Asiakastietoja voidaan luovuttaa yhteistyökumppaneille seuraavassa kuvatuissa tilanteissa:

– Asiakastietoja voidaan palvelun toteuttamisen kannalta tarpeellisin osin luovuttaa maksupalveluiden tarjoajille, kuten pankeille, luottolaitoksille ja muille maksupalveluja tarjoaville yrityksille, kuten PayPal ja Paytrail.

Origopro:n lisäksi asiakkaiden henkilötietoja käsittelevät Origopro:n palveluntuottajat ja yhteistyökumppanit Origopro:n lukuun ja toimeksiannon mukaisesti. Tällaisia alihankkijoita ovat esimerkiksi IT-palveluiden toimittajat, jotka mm. huolehtivat järjestelmien teknisestä ylläpidosta, ja yhteistyökumppanit, jotka osallistuvat Origopro:n tuotteiden ja palveluiden toimitusprosessiin. Origopro:n yhteistyökumppaneita ovat esimerkiksi kuljetusliikkeet, verkkokaupan ja kampanjoiden toimittajat, jotka toimittavat tuotteita ja palveluita suoraan asiakkaalle. Kun henkilötietojen käsittelyssä on kyse tietojen käsittelystä Origopro:n lukuun, sitoo yhteistyökumppania Origopro:n asettama vaitiolovelvollisuus, eikä yhteistyökumppanilla ole oikeutta luovuttaa tietoja kolmannelle tai käyttää tietoja muuhun tarkoitukseen kuin Origopro:n toimeksiannon toteuttamiseen.

 

Origopro:n asiakastiedon keskeisimpiä vastaanottajia ja/tai käsittelijöitä ovat:

 • Maksutapahtumien välittäjät verkkokaupassa;
 • IT-palvelutarjoajat, kuten Oracle, Microsoft, Amazon Web Services Oy, Google LLC (Analytics) ja 
 • Markkinointipalvelujen tarjoajat
 • Kuljetus- ja postipalvelujen tarjoajat
 • Fonecta Oy (osoitetietojen päivitys)

Origopro pyrkii mahdollisuuksien mukaan siihen, että henkilötietoja käsiteltäisiin ensisijaisesti EU:n ja Euroopan talousalueen alueilla. Henkilötietoja katsotaan siirtyvän EU- ja ETA-alueen ulkopuolelle tietotekniikkapalveluiden tuottamisen yhteydessä, kun henkilötietoihin on käyttömahdollisuus EU- ja ETA-alueen ulkopuolisesta maasta käsin. 

Myös eräillä viranomaisilla on lakiin perustuva tiedonsaantioikeus. Tällaisia viranomaisia ovat mm. poliisi-, tulli-, rajavartio- ja veroviranomaiset.

 

OIKEUS TEHDÄ VALITUS VALVONTAVIRANOMAISELLE

Mikäli katsot, että emme käsittele henkilötietojasi EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti, voit tehdä valituksen valvontaviranomaiselle siinä EU:n jäsenvaltiossa, jossa vakituinen kotipaikkasi tai työpaikkasi on tai jossa katsot säännösten rikkomisen tapahtuneen. Suomessa kyseinen viranomainen on tietosuojavaltuutettu.

Tietosuojavaltuutetun toimisto

Käyntiosoite: Ratapihantie 9, 6. krs
00520 Helsinki

Postiosoite: PL 800
00521 Helsinki

Puhelin (vaihde): + 358 29 56 66700
Faksi: + 358 9 56 66735

Sähköposti: tietosuoja@om.fi

VÄLTTÄMÄTTÖMÄT TIEDOT ASIAKKUUTEEN LIITTYVIEN PALVELUIDEN KANNALTA

 

 Jotta voisimme tarjota sinulle asiakassopimuksessa mainittuja etuja ja palveluita, on meidän käsiteltävä sopimuksen täytäntöön panemiseksi välttämättömiä henkilötietoja.

Asiakkuuteen liittyviä välttämättömiä tietoja ovat nimi, yhteystiedot, syntymäaika, sukupuoli, tiedot ostoksista, asiointikieli sekä verkkokaupassa kanta-asiakkaaksi liityttäessä puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Tarvitsemme nämä tiedot voidaksemme päivittää ostokertymääsi, pitääksemme huolen, että pysyt ajan tasalla sinulle kuuluvista eduista ja ohjelman muutoksista sekä voidaksemme suunnitella valikoimaamme asiakaskunnallemme sopivaksi. 

Verkkokaupan tilausten toimittamiseksi välttämättömiä tietoja ovat nimi, osoite, puhelinnumero, syntymäaika ja maksutapahtumaan liittyvät tiedot.

Palveluiden, mittapukupalvelun, ompelupalvelun ja tarjoaminen edellyttää yhteystietojesi lisäksi palvelun kannalta kunkin palvelun luonteen edellyttämiä tietoja, kuten mittoja.

Suostumus sähköiseen markkinointiin ei ole välttämätön tieto, mutta ilman suostumusta emme voi toimittaa sinulle sähköiseen suoramarkkinointiin liittyvää uutiskirjepalvelua.

Origopro:lla on oikeus keskeyttää palveluiden ja tuotteiden tarjoaminen tai estää pääsy palveluihin, mikäli asiakas ei anna palvelun kannalta olennaisia tietoja tai vaatii niiden poistamista.

 

TIETO AUTOMAATTISESTA PÄÄTÖKSENTEOSTA JA PROFILOINNISTA

 

Profilointi tarkoittaa sellaista henkilötietojen käsittelyä, jossa henkilötietoja käyttämällä arvioidaan joitakin henkilökohtaisia ominaisuuksiasi. Profiloimme asiakkaita markkinoinnin ja tapahtumakutsujen kohdentamiseksi. Katsomme, että edellä kuvatulla profiloinnilla ei ole asetuksessa tarkoitettuja oikeusvaikutuksia tai muuten merkittäviä vaikutuksia profiloinnin kohteelle.

Lisäksi profiloimme verkkokaupan asiakkaita, jotka haluavat maksaa ostoksen laskulla. Tällainen profilointi on lainsäädännön edellyttämää luotonhakijan luottokelpoisuuden arviointia ja asetuksessa tarkoitetulla tavalla välttämätöntä luotonhakijan ja myöntäjän välisen sopimuksen tekemistä tai täytäntöönpanoa varten. Rekisterinpitäjän on tällöin toteutettava aiheelliset toimenpiteet rekisteröidyn oikeuksien ja vapauksien sekä oikeutettujen etujen suojaamiseksi; tämä koskee vähintään oikeutta vaatia, että tiedot käsittelee rekisterinpitäjän puolesta luonnollinen henkilö, sekä oikeutta esittää kantansa ja riitauttaa päätös. 

 

 TIETOJASI EI KÄYTETÄ TIETÄMÄTTÄSI MUIHIN TARKOITUKSIIN

Emme käytä tietojasi muihin kuin tässä asiakirjassa ilmoitettuihin tarkoituksiin. Mikäli myöhemmin ilmenee uusia käyttötarpeita, jotka ovat yhteensopivia niiden käyttötarkoitusten kanssa, joita varten henkilötiedot alun perin kerättiin, informoimme sinua uusista käyttötarkoituksista sekä niihin liittyvistä laillisista käsittelyperusteista. Tarvittaessa pyydämme sinulta suostumuksen henkilötietojen käsittelyyn uusia käyttötarkoituksia varten.

 

TIEDOT, JOTKA ON HANKITTU MUUALTA KUIN SINULTA

Päivitämme osoitteen- ja nimenmuutostieoja sekä osoitteellisen suoramarkkinoinnin kieltoja yhteistyökumppanimme kautta Väestörekisterikeskuksen tietoihin perustuen, mikäli rekisteröity ei ole kieltänyt tietojen luovutusta.

Lisäksi keräämme tietoja seuraavista lähteistä: Suomen Asiakastieto Oy:n luottotietorekisteri  sekä yhteistyökumppaneiden vastaanottamat palautteet siltä osin kuin ne koskevat Origopro:ta

 

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVISTÄ VAIKUTUKSISTA

Origopro on sitoutunut suojaamaan asiakkaidensa yksityisyyttä ja huolehtimaan henkilötietojen turvallisesta käsittelystä EU:n tietosuoja-asetuksen ja muun soveltuvan lainsäädännön vaatimusten mukaisesti.

Suojaamme toimitilamme, tietotekniset järjestelmämme ja tuottamiemme palveluiden käyttäjien tiedot asianmukaisilla teknisillä ja hallinnollisilla tietoturvaratkaisuilla ja kehitämme suojausmenetelmiämme jatkuvasti. Tietojen käsittelyyn liittyvät käyttö- ja pääsyoikeudet ovat henkilökohtaisia ja niiden laajuus määritellään työtehtävien perusteella.

Huolehdimme oman henkilöstömme osaamisen kehittämisestä tietosuoja-asioissa.

Valvomme henkilötietojen käsittelyyn liittyviä tapahtumia, reagoimme havaittuihin poikkeamiin ja pyrimme estämään poikkeamista mahdollisesti aiheutuvia vahinkoja. Jos kaikista suojatoimistamme huolimatta henkilötietosi joutuvat vääriin käsiin, on mahdollista, kuten muissakin henkilötietojen käsittelyä sisältävissä palveluissa, että ulkopuolinen henkilö väärinkäyttää henkilötietoja. Informoimme tietoturvaloukkauksesta tarvittavia viranomaisia sekä rekisteröityjä lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

 

TIETOSUOJAVASTAAVA

Jos asia koskee henkilötietojen käsittelyä tai EU:n yleiseen tietosuoja-asetukseen perustuvien oikeuksien käyttämistä sinulla on oikeus asetuksen mukaan poistaa henkilötietosi järjestelmästämme, jos henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai joita varten niitä muutoin käsiteltiin tai olet peruuttanut suostumuksesi, johon käsittely on perustunut eikä käsittelyyn ole muuta laillista perustetta tai vastustat henkilökohtaisiin syihin vedoten käsittelyä, joka on tarpeen rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi kuten esimerkiksi profilointia;

Tällöin rekisterinpitäjä ei saa enää käsitellä henkilötietoja, paitsi jos rekisterinpitäjä voi osoittaa, että käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka syrjäyttää rekisteröidyn edut, oikeudet ja vapaudet tai jos se on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti;

henkilötiedot on poistettava unionin oikeuteen tai jäsenvaltion lainsäädäntöön perustuvan rekisterinpitäjään sovellettavan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi;

henkilötiedot on kerätty lapselta tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoamisen yhteydessä.

Voit rajoittaa henkilötietojesi käsittelyä jos kiistät henkilötietojesi paikkansapitävyyden, jolloin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa voimme varmistaa niiden paikkansapitävyyden;

käsittely on lainvastaista ja vastustat henkilötietojen poistamista ja vaadit sen sijaan niiden käytön rajoittamista rekisterinpitäjänä emme enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin, mutta sinä tarvitset niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi;

olet vastustanut henkilökohtaisiin syihin vedoten henkilötietojen käsittelyä, joka on tarpeen joko yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi taikka rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi ja odotamme sen todentamista, syrjäyttävätkö rekisterinpitäjän oikeutetut perusteet sinun perusteesi.

Kun henkilötietojesi käsittelyä on rajoitettu, niitä voidaan säilyttämistä lukuun ottamatta käsitellä ainoastaan suostumuksellasi taikka oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi tai toisen luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön oikeuksien suojaamiseksi tai tärkeää unionin tai jäsenvaltion yleistä etua koskevista syistä.

Voit vastustaa henkilötietojesi käsittelyä rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi, kuten esimerkiksi profilointi, henkilökohtaisiin syihisi vedoten;

Tällöin rekisterinpitäjä ei saa enää käsitellä henkilötietoja, paitsi jos rekisterinpitäjä voi osoittaa, että käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka syrjäyttää rekisteröidyn edut, oikeudet ja vapaudet tai jos se on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

milloin tahansa, jos henkilötietojasi käsitellään suoramarkkinointia varten, mukaan lukien profilointi, silloin kun se liittyy tällaiseen suoramarkkinointiin.

 Lisätieto 1

 • Sinulla on oikeus asetuksen mukaan poistaa henkilötietosi järjestelmästämme, jos
  1. henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai joita varten niitä muutoin käsiteltiin tai
  2. olet peruuttanut suostumuksesi, johon käsittely on perustunut eikä käsittelyyn ole muuta laillista perustetta tai
  3. vastustat henkilökohtaisiin syihin vedoten käsittelyä, joka on tarpeen rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi kuten esimerkiksi profilointia;
   1. Tällöin rekisterinpitäjä ei saa enää käsitellä henkilötietoja, paitsi jos rekisterinpitäjä voi osoittaa, että käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka syrjäyttää rekisteröidyn edut, oikeudet ja vapaudet tai jos se on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.
  4. henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti;
  5. henkilötiedot on poistettava unionin oikeuteen tai jäsenvaltion lainsäädäntöön perustuvan rekisterinpitäjään sovellettavan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi;
  6. henkilötiedot on kerätty lapselta tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoamisen yhteydessä.

Lisätieto 2

 • Voit rajoittaa henkilötietojesi käsittelyä jos
 1. kiistät henkilötietojesi paikkansapitävyyden, jolloin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa voimme varmistaa niiden paikkansapitävyyden;
 2. käsittely on lainvastaista ja vastustat henkilötietojen poistamista ja vaadit sen sijaan niiden käytön rajoittamista
 3. rekisterinpitäjänä emme enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin, mutta sinä tarvitset niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi;
 4. olet vastustanut henkilökohtaisiin syihin vedoten henkilötietojen käsittelyä, joka on tarpeen joko yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi taikka rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi ja odotamme sen todentamista, syrjäyttävätkö rekisterinpitäjän oikeutetut perusteet sinun perusteesi.
 • Kun henkilötietojesi käsittelyä on rajoitettu, niitä voidaan säilyttämistä lukuun ottamatta käsitellä ainoastaan suostumuksellasi taikka oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi tai toisen luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön oikeuksien suojaamiseksi tai tärkeää unionin tai jäsenvaltion yleistä etua koskevista syistä.

Lisätieto 3

 • Voit vastustaa henkilötietojesi käsittelyä
  1. rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi, kuten esimerkiksi profilointi, henkilökohtaisiin syihisi vedoten;
   1. Tällöin rekisterinpitäjä ei saa enää käsitellä henkilötietoja, paitsi jos rekisterinpitäjä voi osoittaa, että käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka syrjäyttää rekisteröidyn edut, oikeudet ja vapaudet tai jos se on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.
  2. milloin tahansa, jos henkilötietojasi käsitellään suoramarkkinointia varten, mukaan lukien profilointi, silloin kun se liittyy tällaiseen suoramarkkinointiin.